LỊCH HỌC & THI SÁT HẠCH A1 – VŨNG TÀU

ĐỢT  

THI NGÀY 20/10/2018

  THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
LÝ THUYẾT  7h30 đến 11h30 – 6/10/2018 

 13h30 đến 17h   – Kiểm tra luật trên máy tính 

  Số 369 đường 3/2, phường 11  —  Hội trường lầu 2
 7h30 đến 11h30 – 00/00/2018 

 13h30 đến 17h   – Kiểm tra luật trên máy tính 

  Số 369 đường 3/2, phường 11  —  Hội trường lầu 2
THỰC HÀNH  Thứ 5 hàng tuần  —  từ 14h đến 16h   Số 369 đường 3/2, phường 11  —  Sân tập

 

ĐỢT  

THI NGÀY 00/00/2018

   

  THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
LÝ THUYẾT   7h30 đến 11h30 – 21/00/2018 

 13h30 đến 17h   – Kiểm tra luật trên máy tính 

  Số 369 đường 3/2, phường 11  —  Hội trường lầu 2
 7h30 đến 11h30 – Chủ nhật: 00/00/2018 

 13h30 đến 17h   – Kiểm tra luật trên máy tính 

  Số 369 đường 3/2, phường 11  —  Hội trường lầu 2
THỰC HÀNH  Thứ 5 hàng tuần  —  từ 14h đến 16h   Số 369 đường 3/2, phường 11  —  Sân tập

  

LỊCH HỌC & THI SÁT HẠCH A1 – BÀ RỊA

ĐỢT  

THI NGÀY 13/10/2018

  THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
LÝ THUYẾT  7h30 đến 11h30 –  6/10/2018 

 13h30  đến 17h  – Kiểm tra luật trên máy tính 

  Số 566 đường CMT8, phường Phước Trung
 7h30 đến 11h30 –  00/00/2018 

 13h30 đến 17h   – Kiểm tra luật trên máy tính 

  Số 566 đường CMT8, phường Phước Trung
THỰC HÀNH  Thứ 5 hàng tuần  —  từ 14h đến 16h  Số 566 đường CMT8, phường Phước Trung  —  Sân tập

 

ĐỢT  

THI NGÀY 00/00/2018

   

  THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
LÝ THUYẾT   7h30 đến 11h30 – 21/10/2018 

 13h30  đến 17h – Kiểm tra luật trên máy tính 

  Số 566 đường CMT8, phường Phước Trung
 7h30 đến 11h30 – 00/00/2018 

 13h30 đến 17h  – Kiểm tra luật trên máy tính 

  Số 566 đường CMT8, phường Phước Trung
THỰC HÀNH  Thứ 5 hàng tuần  —  từ 14h đến 16h   Số 566 đường CMT8, phường Phước Trung  —  Sân tập