LỊCH THI SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D 
STT KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ  ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH  NGÀY SÁT HẠCH  SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN HẠNG XE GHI CHÚ
1 KC/C 06/2018 TTSHLX Hải Vân 1/7/2018 12 D  D
2 K280B2  TTSHLX Đạt Phúc 14/7/2018 110 B2 + C  
3 K215C+K281B2+K282B2 TTSHLX Đạt Phúc 21/7/2018 220 B2 + C