CƠ CẤU PHÒNG BAN

Trường Trung cấp nghề GTVT có trụ sở văn phòng làm việc tại 02 cơ sở:

Cơ sở 1: Số 369 đường 3/2, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

                  Điện thoại: 0254.3581398 – 0254.3859887 – 0254.3625244

Cơ sở 2: Số 566 đường Cách mạng tháng Tám Khu Phố 4 Phường Phước Trung, Thị xã Bà Rịa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

                  Điện thoại: 0254.3827433

+   Hiệu trưởng: Ông Nguyễn Thế Khải

+   Phó Hiệu trưởng: 

1. Phòng đào tạo

– Trưởng phòng: Lê Thanh Lâm
– Phó trưởng phòng: Trần Duy Anh

Chức năng : Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo các trình độ, các hệ đào tạo của Trường.
Nhiệm vụ :
a) Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:
– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hằng năm và dài hạn của nhà trường;
– Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;
– Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;
– Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;
– Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;
– Kết hợp với các phòng chức năng, các khoa nghề xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
b) Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.
c) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Phòng Tổ chức – Hành chính

– Trưởng phòng: Nguyễn Đức Lợi

– Phó trưởng phòng: 

Chức năng, nhiệm vụ:
– Tham mưu lãnh đạo nhà trường tổ chức xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, chiến lược phát triển ngắn hạn, dài hạn và xây dựng hệ thống các qui chế, qui định làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.
– Tham mưu Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác hành chính, tổ chức nhân sự, kế toán – tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị.
– Thực hiện qui trình quản lý văn bản đi, đến; lưu trữ hồ sơ, tài liệu;
– Mua sắm, quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học;
– Tuyển dụng, bố trí lao động; tham mưu Hiệu trưởng về qui hoạch, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên.
– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động: BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ…
– Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính-kế toán phù hợp với qui định của pháp luật và đặc điểm của nhà trường.

3. Phòng Kế toán – Tài vụ

– Trưởng Phòng : Phạm Chí Cần

– Phó Trưởng Phòng : 

Chức năng , nhiệm vụ :

a) Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:
– Thực hiện công tác tài chính – kế toán theo đúng các quy định của pháp luật và quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.
– Lập kế hoạch quản lý, thu chi tài chính.
– Giám sát việc mua bán vật tư, thiết bị trong nhà trường.
– Tham gia việc kiểm kê, đánh giá, tài sản, thiết bị, dụng cụ của trường.
– Tham gia giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong trường.
– Hướng dẫn các thủ tục thanh toán tài chính cho các bộ phận và các cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.
– Hàng tháng lập báo cáo công khai tài chính.
– Thực hiện việc thanh toán cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường theo đúng thời gian quy định.
– Quản lý, bảo quản các trang thiết bị của phòng.
– Quản lý vật tư  thiết bị nhập về kho của trường.
b)  Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 
4. Phòng Kỹ thuật Vật tư

– Trưởng phòng : Nguyễn Thành Nghĩa

– Phó Trưởng Phòng : 

Chức năng, nhiệm vụ :

a) Giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau:
– Mua vật tư kịp thời, đúng chất lượng, số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, giá cả và các thông số kỹ thuật vv… đã được phê duyệt.
– Quản lý các trang thiết bị .
– Quản lý và vận hành các phương tiện dạy thực hành của trường.
– Tổ chức, tham gia sản xuất và các hoạt động dịch vụ khác của trường theo quy định của pháp luật
– Tham gia thu gom sản phẩm thực hành và phế liệu của các khoa nghề sau khi học sinh thực hành xong.
– Lập hệ thống sổ sách để theo dõi vật tư, nhiên liệu và thiết bị đào tạo .
– Tham gia việc kiểm kê, đánh giá, tài sản, thiết bị, phương tiện và dụng cụ .
– Tham gia giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí .
– Quản lý, bảo quản các trang thiết bị của phòng.
– Theo dõi, kiểm tra,  sửa chữa  hệ thống điện, nước, nhà xưởng tại các cơ sở của nhà trường.
b) Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
 

5. Phòng Kế hoạch

Trưởng phòng : Nguyễn Hồ Bảo Hưng

Chức năng và nhiệm vụ :

a) Giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau:
– Lập kế hoạch chiêu sinh, vận động học viên đăng ký theo học các lớp dạy nghề của trường.
– Hoạch định các mục tiêu hoạt động của trường.
– Tổng hợp và báo cáo kế hoạch, kết quả hoạt động từng tháng, quý, 6 tháng và cả năm cho cơ quan quản lý cấp trên và cho hiệu trưởng.
– Xây dựng các chương trình kế hoạch công tác về đầu tư xây dựng cơ bản và tham mưu cho ban giám hiệu đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo.
b) Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.