Luyện thi 150 câu Luật Giao thông đường bộ cho hạng xe A1

Phần luyện thi bao gồm:

_ Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ từ câu (1 ->75)

_ Văn hóa , đạo đức nghề nghiệp người lái xe từ câu (76 -> 80)

_ Hệ thống biển báo hiệu đường bộ từ câu (81 -> 115)

_ Giải các thế sa hình từ câu (116 -> 150)

Chúc các bạn học tập và chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ.

Thời gian làm bài 20 phút

Điểm đạt tối thiểu là 16/20 câu

Chúc các bạn làm bài thi tốt

Ôn tập từ câu 1 đến 150

Luyện thi 150 câu Luật Giao thông đường bộ cho hạng xe A1

Phần luyện thi bao gồm:

_ Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ từ câu (1 ->75)

_ Văn hóa , đạo đức nghề nghiệp người lái xe từ câu (76 -> 80)

_ Hệ thống biển báo hiệu đường bộ từ câu (81 -> 115)

_ Giải các thế sa hình từ câu (116 -> 150)

Chúc các bạn học tập và chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ.